05 6647 100 info@zd-koper.si (ni namenjen za elektronsko naročanje)

Naše čakalne dobe

ČAKALNE DOBE V ZD KOPER na dan 1.2.2021

V seznam so vključene samo ambulante, ki delujejo v okviru ZD Koper


Antikogulacijsko zdravljenje - prvi pregled (STOPNJA NUJNOSTI v dnevih):

 • ZELO HITRO: 0
 • HITRO: 0
 • REDNO: 0

Psihiatrični pregled - prvi (STOPNJA NUJNOSTI v dnevih):

 • ZELO HITRO: 30
 • HITRO: 60
 • REDNO: 90

Diabetološki pregled - prvi (STOPNJA NUJNOSTI v dnevih):

 • ZELO HITRO: 0
 • HITRO: 0
 • REDNO: 0

Oralni glukoza tolerančni test (OGTT) (razen v nosečnosti) (STOPNJA NUJNOSTI v dnevih):

 • ZELO HITRO: 0
 • HITRO: 0
 • REDNO: 0

Oralni glukoza tolerančni test (OGTT) v nosečnosti (STOPNJA NUJNOSTI v dnevih):

 • ZELO HITRO: 0
 • HITRO: 0
 • REDNO: 0

Pregled nosečnice zaradi sladkorne bolezni - prvi (stopnja nujnosti v dnevih):

 - ZELO HITRO: 0

 - HITRO: 0

 - REDNO:  0

Razvojna ambulanta - prvi pregled (STOPNJA NUJNOSTI v dnevih):

 • ZELO HITRO: 90
 • HITRO: 120
 • REDNO: 120

Ultrazvok abdomna (stopnja nujnosti v dnevih):

- ZELO HITRO:14

- HITRO:14

- REDNO: 14

Ultrazvok abdomna otroci (STOPNJA NUJNOSTI v dnevih):

 • ZELO HITRO: 14
 • HITRO: 14
 • REDNO: 14

Fizioterapevtska obravnava (STOPNJA NUJNOSTI v dnevih):

- ZELO HITRO: 180

- HITRO: februar 2022

- REDNO: junij 2022

Pulmološki pregled prvi (STOPNJA NUJNOSTI v dnevih):

- ZELO HITRO: 4

- HITRO: 4

- REDNO: 6

PULMOLOŠKI PREGLED ZARADI PLJUČNEGA INFILTRATA PRVI (stopnja nujnosti v dnevih):

- ZELO HITRO: 4

- HITRO: 4

- REDNO: 74

ČAKALNE DOBE V ZOBNIH AMBULANTAH ZD KOPER na dan 1.2.2021

V seznam so vključene samo ambulante, ki delujejo v okviru ZD Koper

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE - ZDRAVLJENJE:

 • Vasja Degrassi Bisaki, dr. dent. med.: do 120 dni
 • Vesna Florjančič, dr. dent. med.: do 60 dni
 • Maša Šukunda, dr. dent. med.: do 120 dni
 • Maruša Miklavec, dr. dent. med.: do 90 dni

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE - PROTETIKA:

 • Vasja Degrassi Bisaki, dr. dent. med.: do 30 dni
 • Vesna Florjančič, dr. dent. med.: do 60 dni
 • Maša Šukunda, dr. dent. med.: do 120 dni
 • Maruša Miklavec, dr. dent. med.: do 75 dni

MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO - ZDRAVLJENJE:

 • Vesna Florjančič, dr. dent. med.: do 60 dni
 • Barbara Krašna, dr. dent. med.: do 30 dni
 • Gordana Marinkovič, dr. dent. med.: do 70 dni
 • Maruša Miklavec, dr. dent. med.: do 75 dni

MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO - PROTETIKA:

 • Vesna Florjančič, dr. dent. med.: do 60 dni
 • Barbara Krašna, dr. dent. med.: ni čakalne dobe
 • Gordana Marinkovič, dr. dent. med.: ni čakalne dobe
 • Maruša Miklavec, dr. dent. med.: do 75 dni

NAMEN in CILJI VODENJA ČAKALNIH SEZNAMOV:

 • enaka pravičnost in dostopnost do zdravstvenih storitev vsem osebam,
 • skrajšanje čakalnih dob in pregledno vodenje čakalnih seznamov,
 • nadziran čas nad opravljeno storitvijo – višja kvaliteta življenja.


KDO SO ODGOVORNE OSEBE ZA VODENJE ČAKALNIH SEZNAMOV?
Na podlagi Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS št. 3/2018) so v ZD Koper za vodenje čakalnih seznamov odgovorne naslednje osebe:

 • za naročanje in vpisovanje v čakalni seznam je zadolžena medicinska sestra posameznega zdravnika.

V kolikor pride do kakršnihkoli nejasnosti ali zapletov glede naročanje in vpisovanja v čakalni seznam, ki jih ne morete rešiti z medicinsko sestro posameznega zdravnika, se obrnite na pomočnico direktorja za zdravstveno nego. Tel.št.05/66-47-225 ali na e-mail zd-koper@zd-koper.si '
 
NAROČANJE NA ZDRAVSTVENO STORITEV
Izvajalec, v okviru katerega je bila izdana napotna listina, zagotovi, da se pacienta v ordinacijskem času naroči prek sistema eNaročanje na zdravstveno storitev na prvi prosti termin oziroma okvirni termin pri izvajalcu, ki ga izbere pacient. Navedena obveznost velja, če se pacient strinja, da ga naroči izvajalec.
 
Informacije o naročanju na zdravstveno storitev in prvih prostih terminih po posameznih stopnjah nujnosti pacient pridobi na spletnih straneh NIJZ.
 
POSTOPEK UVRSTITEV NA ČAKALNI SEZNAM
Izvajalec na čakalni seznam uvrsti vsakega pacienta, ki uveljavlja pravico do zdravstvene storitve v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe, kadar gre za storitev, za katero se vodi čakalni seznam. Paciente, ki želijo, da se storitev opravi zunaj mreže izvajalcev zdravstvene dejavnosti, vodi v ločenem čakalnem seznamu.
Izvajalec pacienta uvrsti na prvi prosti termin na čakalnem seznamu, pri čemer upošteva stopnjo nujnosti ter datum in čas prejema napotne listine. Ne glede na prejšnji stavek se ob uvrščanju na čakalni seznam pri kontrolnem pregledu upošteva le medicinska indikacija.
 
NAJDALJŠE DOPUSTE ČAKALNE DOBE
Najdaljše dopustne čakalne dobe za posamezno vrsto zdravstvene storitve glede na stopnjo nujnosti so:
 

 • za stopnjo nujnosti nujno, ki se določi, kadar gre za nujno medicinsko pomoč, nujno zobozdravstveno pomoč ali nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene ali zobozdravstvene storitve, ki jih je treba izvesti takoj: 24 ur od predložitve napotne listine,
   
 • za stopnjo nujnosti zelo hitro, ki se določi, kadar je zdravstveno stanje pacienta tako resno, da zahteva obravnavo prej kot v 14 dneh: 14 dni od predložitve napotne listine,
   
 • za stopnjo nujnosti hitro, ki se določi, kadar je zdravstveno stanje pacienta tako resno, da zahteva obravnavo prej kot v treh mesecih: tri meseci od predložitve napotne listine,
   
 • za stopnjo nujnosti redno, ki se določi, kadar je zdravstveno stanje pacienta tako resno, da zahteva obravnavo prej kot v šestih mesecih: šest mesecev od predložitve napotne listine.
   

Ne glede na prejšnji odstavek se na napotni listini ob sumu na maligno bolezen določi stopnja nujnosti zelo hitro ali nujno.
Najdaljše dopustne čakalne dobe ne veljajo za kontrolne preglede.
 
PRESEGANJE NAJDALJŠE DOPUSTE ČAKALNE DOBE
Če pooblaščena oseba za čakalni seznam ob uvrščanju pacienta na čakalni seznam ugotovi, da čakalna doba za določeno zdravstveno storitev pri tem izvajalcu presega najdaljšo dopustno čakalno dobo, pacientu predlaga izvedbo zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu z dopustno čakalno dobo, pri čemer pacienta seznani z možnostmi in načini pridobivanja informacij o terminih pri drugem izvajalcu. Kadar drugega izvajalca z dopustno čakalno dobo v Republiki Sloveniji ni, izvajalec pacientu posreduje informacijo o nacionalni kontaktni točki za čezmejno zdravstveno varstvo pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS).
Če pacient izvedbo zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu odkloni, ga pooblaščena oseba za čakalni seznam uvrsti na čakalni seznam in na njem označi, da je bil pacient obveščen o možnosti izvedbe zdravstvene storitve znotraj najdaljše dopustne čakalne dobe pri drugem izvajalcu.
Omejitev glede najdaljše dopustne čakalne dobe ne velja za pacienta, ki želi, da se zdravstvena storitev opravi pri točno določenem zdravstvenem delavcu ali zdravstvenem sodelavcu in za pacienta, ki ima določen nadomestni termin, na kar se pacienta posebej opozori.
 
ODPOVED TERMINA IZ RAZLOGA NA STRANI IZVAJALCA
Če izvajalec iz objektivnih razlogov nadomeščanja začasno odsotnega zdravstvenega delavca ali zdravstvenega sodelavca ne more zagotoviti oziroma zdravstvenih storitev začasno ne more izvajati iz tehničnih razlogov (npr. okvara medicinske opreme), se pacienta nemudoma prenaroči na prvi prosti (dodatni) termin, pri čemer se upošteva stopnja nujnosti. O tem se pacienta obvesti v skladu z osmim odstavkom 14.b člena zakona.
Na način iz prejšnjega odstavka ravna tudi izvajalec, kadar ugotovi, da zaradi izjemnih okoliščin (epidemija, naravna nesreča in podobne krizne razmere, ki jih ni mogoče obvladovati z običajnimi sredstvi in ukrepi) ne bo mogel izvesti zdravstvenih storitev v terminih.
Kadar se pacientu določi dodatni termin iz razloga na strani izvajalca, lahko pacient ne glede na morebiti že uveljavljano pravico do nadomestnega termina v skladu z osmim odstavkom 7. člena zakona ponovno zahteva določitev nadomestnega termina.
Kadar zdravstvene storitve ni mogoče izvesti zaradi prenehanja izvajanja storitev določenega izvajalca (npr. prenehanje dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti, odvzem koncesije, stečaj), se pacientu napotna listina vrne z obvestilom o prenehanju izvajanja zdravstvenih storitev tega izvajalca, in sicer v treh dneh od prenehanja izvajanja zdravstvenih storitev.
 
ODPOVED TERMINA IZ RAZLOGA NA STRANI PACIENTA
Pacientovi objektivni razlogi, iz katerih je dopustna poznejša odpoved termina, so:

 • nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
   
 • nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
 • smrt ožjega družinskega člana pacienta.

Če pacient odsotnost opraviči, mu pooblaščena oseba za čakalni seznam določi prvi prosti termin, upoštevajoč stopnjo nujnosti. Kadar gre za razlog iz prve ali druge alineje prejšnjega odstavka, se nov termin določi upoštevajoč razlog za odpoved termina.
Za pacienta, ki odpove termin, omejitve glede najdaljše dopustne čakalne dobe ne veljajo.

Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS št. 3/2018) je pričel veljati 21.1.2018. Več o Pravilniku si lahko preberete tudi na spletni strani Ministrstva za zdrave:Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS št. 3/2018) je pričel veljati 21.1.2018.